Årsmøtereferat 2018

Hordaland Ungdomslag Organisasjon

ÅRSMØTE HORDALAND UNGDOMSLAG 2018

Åsatun, 18. mars 2018, kl. 12:00

Frammøtte:

Styret i HU:
Øystein Rambjørg, Strilaringen; Irene Bjørke, Bergen ungdomslag Ervingen; Lisbeth T. Liland, Fana ungdomslag; Oddrun E. Larsen, Strilaringen; Hilde Jordahl, Åsane ungdomslag;

Lokallagsrepresentantar:
Torgrim Ljones, Bergen ungdomslag Ervingen; Ida Haugen Skulstad, Nordbygda ungdomslag; Hanne Yndestad Aadland, Nordbygda ungdomslag.

Andre:
Annbjørg Fadnes Kyrkjebø, rekneskapsførar; Thomas Kristianssen, UngVest.

Før det formelle årsmøtet tok til, ynskja leiar Øystein Rambjørg velkommen, og introduserte Thomas Kristianssen, dagleg leiar for UngVest, som hadde ein presentasjon av organisasjonen.

Sakliste:

1. Opning/konstituering
Innkalling vart godkjent utan merknadar. Sakliste vart godkjent utan endringar.

Årsmøte valte følgjande:
Ordstyrar – Øystein Rambjørg
Skrivar – Irene Bjørke
Teljekorps – Hanne Yndestad Aadland
Protokollunderskrivarar – Torgrim Ljones og Ida Haugen Skulstad Årsmøtet var einige om å opprette ei redaksjonsnemnd ved behov.

Øystein gjekk gjennom forretningsorden, og den vart godkjent. Det var ingen fullmakter å godkjenna.

 

2. Årsmeldingar
Årsmeldingane vart lest opp i plenum.

Endring:

 1. Det vart lagt til at Hilde Jordahl deltok på sommarleiren til NU under ”Representasjon”.
 2. Det vart påført lokallagstilhøyre for styret i bunadsnemnda.
 3. ”Tillitsmannsmøte: Hanne og Oddrun” under bunadsnemnda vert strøke.
 4. Det vart lagt til at Hanne Yndestad Aadland har sete som representant for HU i styret

  for studieforbundet Kultur og tradisjon.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsmeldinga med små endringar for HU og Hardangerjol for 2017.

Vedtaket var samrøystes vedteke.

 

3. Rekneskap 2017

Rekneskapen og revisjonsmeldingane vart lese opp i plenum. Styret er ikkje einig i revisor si melding om at det ikkje vart halde årsmøte i 2017. Årsmøte vart halde 12. mars 2017 og alle saker vart handsama og vedteke med unntak av val: Valet vart ikkje fullført i løpet av året, men dei naudsynte verva vart valte på årsmøtet.

Årsmøtet gjev styret fullmakt til å attføra midlane etter Folkedansgilda i samsvar med vedtektene til Folkedansgilda.

Vedtak:

 • Årsmøtet godkjenner rekneskapen for Hordaland Ungdomslag 2017 og tek revisjonsmeldinga til vitande med dei kommentarar som kom fram under handsaminga.
 • Årsmøtet godkjenner rekneskapen for Hardangerjol 2016 og tek revisjonsmeldinga til vitande.

4. Omlegging av organisasjonsstruktur i HU

Det kom til uttrykk at ein ikkje synes at lovendringsforslaget har vore godt nok kommunisert og tilstrekkeleg sendt ut til lokallaga for handsaming i forkant av årsmøtet.

I drøftinga vart det vart stilt spørsmål om HU si tid kanskje er forbi, og om det er behov for å halda fram med HU. Det kom òg til uttrykk at ein framleis har bruk for HU bl.a. til å arrangera Fylkesstemna for born, representera organisasjonen sine interesser i diverse styrer, og for å sikre driftsmidlar frå fylket som kan kome lokallaga til gode.

Vedtak:

 • Årsmøtet vedtek å endre §5.2, §5.9, §6.1 og §6.2 i Lov for Hordaland ungdomslag.
 • Årsmøtet vedtek å endre punkt 1 og 3 i føresegner for styret, samt å endre føresegner for nemndene.
 • Årsmøtet pålegg styret å jobba med forenkling av lov og styringsføresegner i det komande året.

Alle vedtaka var samrøystes vedteke av årsmøtet, inkludert endring av Lov for Hordaland ungdomslag.

 

5. Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet vart lese opp i plenum.

Vedtak:
Årsmøtet vedtek arbeidsprogram for Hordaland Ungdomslag 2018.

 

6. Medlemspengar 2020 Vedtak:

Medlemspengar for 2020 vert sett til kr 80 for vaksne og kr 50 for born og ungdom.

 

7. Budsjett 2018

Vedtak:

Årsmøtet vedtek budsjett for Hordaland Ungdomslag 2018.

 

8. Fråsegner

Ingen fråsegner vart fremja.

 

9. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker frå lokallaga.

 

10. Val

Leiar:
Øystein Rambjørg, Strilaringen (1 år)

Styremedlemmar:
Oddrun E. Larsen, Strilaringen (1 år)
Hilde Jordahl, Åsane ungdomslag (1 år)
Irene Bjørke, Bergen ungdomslag Ervingen (1 år) Lisbeth T. Liland, Fana ungdomslag (1 år)

Varamedlemmar:
Malin Jørgenvik, Lindås ungdomslag (1 år)
Vakant

Barne- og ungdomsnemnda:
Leiar, vakant
Maria Margreta Nordås, Bergen ungdomslag Ervingen (1 år)
Ida Haugen Skulstad, Nordbygda ungdomslag (2 år)
Vara: Malin Jørgenvik, Lindås ungdomslag (1 år)

Skriftstyret for Hardangerjol:
Hans Edv. R. Olsen, leiar (1 år)
Anne-Marie Øydvin, Ulvik ungdomslag, medlem (2 år)
Sverre Kleivkås, Lofthus, medlem (2 år)
Medlem, vakant
Medlem, vakant
Varamedlem, vakant

Ettersynsfolk:
Halvor Røyset, revisor (2 år)
Medlem, vakant (2 år)

Valnemnd
Leiar, vakant (1 år)
Medlem, vakant (2 år)
Medlem, vakant (2 år)

Vedtak:

 • Årsmøtet gjev styret fullmakt til å utnemne utsendingar til landsmøtet i NU.
 • Årsmøtet gjev styret fullmakt til å finne ny representant for HU i styret til studieforbundet Kultur og tradisjon.
 • Årsmøtet gjev styret fullmakt til å supplera dei ledige tillitsverva i organisasjonen.

 

Åsane, 18.03.2018