0
medlemmar

Hordaland Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!

0
Lokallag

Foto: Kjersti Nybø

Vinterleir for ungdom

Helga 16.–18. februar inviterer Ungdomsringen i Bergen ungdomslag Ervingen og Mjeldalen Ungdomslag alle danse- og eller teaterglade ungdomar til ei samling; for å bli kjende, dansa folkedans og spela teater.

Instruktørane på kursa vert Lars Fivelbø Smaaberg (dans) og Wilhelm Støylen (teater).

Les meir

Fylkesstemna
for born

Hordaland ungdomslag skipar til fylkesstemna for born helga 15. – 17. juni 2018, og vil invitera alle lag til ei fin helg på Dyrkolbotn leirskule/fjellstove i Lindås kommune.

Les meir

Nytt styre i HU

Årsmøtet i HU vart halde i Åsatun 18.03.2018. Nytt styre er:
Øystein Rambjørg, Strilaringen (leiar)
Oddrun E. Larsen, Strilaringen
Hilde Jordahl, Åsane ungdomslag
Irene Bjørke, Bergen ungdomslag Ervingen
Lisbeth T. Liland, Fana ungdomslag

Les årsmøtereferatet her
Årsmøtereferat 2018 ÅRSMØTE HORDALAND UNGDOMSLAG 2018
Åsatun, 18. mars 2018, kl. 12:00
Frammøtte:
Styret i HU:
Øystein Rambjørg, Strilaringen; Irene Bjørke, Bergen ungdomslag Ervingen; Lisbeth T. Liland, Fana ungdomslag; Oddrun E. Larsen, Strilaringen; Hilde Jordahl, Åsane ungdomslag;
Lokallagsrepresentantar:
Torgrim Ljones, Bergen ungdomslag ...
Vel møtt til Fylkesstemna for born 15. – 17. juni 2018 Hordaland ungdomslag skipar til fylkesstemna for born helga 15. – 17. juni 2018. Me vil med dette invitera alle lag til ei fin helg på Dyrkolbotn leirskule/fjellstove i Lindås kommune.
Fylkesstemnet er for dei som dansar, driv med teater, spelar ...
Årsmøte 2018 Hordaland UL sitt årsmøte vert sundag den 18. mars 2018, kl. 1200 i Åsatun i Åsane, like ved Gullgruven.
Her finn du årsmøtepapira:
Sakspapir til HU-årsmøtet mars_2018
Framlegg om endring av organisasjonsstruktur og føresegner
Vinterleir for ungdom Ungdomsringen i Bergen ungdomslag Ervingen og Mjeldalen Ungdomslag inviterer alle danse- og eller teaterglade ungdomar til ei samling; for å bli kjende, dansa folkedans og spela teater. I løpet av helga vil deltakarane delta på anten dansekurs elle teaterkurs, spela ...
Gratulerar til vinnarane av årets folkemusikk- og folkedansstipend Det er andre året at Hordaland fylkeskommune sitt stipend for folkemusikk og folkedans vert utdelt. Det vart utdelt eitt hovudstipend, og to mindre stipend på kr. 25.000,-
Hovudstipendet på kr. 50.000,- vart tildelt kvedaren Berit Opheim frå Voss. Juryen seier følgjande om ...
Søk folkemusikk- og folkedansstipend 2017! Søknadsfristen for Hordaland Fylkeskommune sine folkemusikk – og folkedansstipend i 2017 er 1. juni.
Satsinga skal oppmuntra til kunstnarleg utvikling og å styrke og sikre arbeid med immateriell kulturarv. Stipenda vart delte ut for fyrste gong under Osafestivalen i 2016. ...
Minneord etter Brit Mary Heggeli Like over nyåret fekk styret og nemnder i Hordaland ungdomslag (HU) den triste meldinga om styreleiar Brit Mary Heggeli sin bortgang den 1. januar 2017. Dette etter at ho tapte kampen mot kreftsjukdomen som vart oppdaga hausten 2015.
Det er ...
Seminar for instruktørar innan folkemusikk og folkedans 24.-25. mars skipar hardingfela.no i samarbeid med Hordaland Folkemusikklag og Hordaland Ungdomslag til seminar for kulturskulelærarar, instruktørar og andre som er interesserte i folkemusikk og folkedans.


Seminaret er meint som fagleg påfyll, inspirasjon og ikkje minst ein møtestad for instruktørane ...
Fylkesstemna for born 2017! Vel møtt til Fylkesstemna for born 9.-11. juni 2017 
Bergen ungdomslag Ervingen, saman med Hordaland Ungdomslag skipar til fylkesstemna for born helga 9.-11. juni 2017. Me vil med dette invitera alle lag i Hordaland til ei fin helg i Bergen.
...

Load More

Årsmøtereferat 2018 ÅRSMØTE HORDALAND UNGDOMSLAG 2018
Åsatun, 18. mars 2018, kl. 12:00
Frammøtte:
Styret i HU:
Øystein Rambjørg, Strilaringen; Irene Bjørke, Bergen ungdomslag Ervingen; Lisbeth T. Liland, Fana ungdomslag; Oddrun E. Larsen, Strilaringen; Hilde Jordahl, Åsane ungdomslag;
Lokallagsrepresentantar:
Torgrim Ljones, Bergen ungdomslag Ervingen; Ida Haugen Skulstad, Nordbygda ungdomslag; Hanne Yndestad Aadland, Nordbygda ungdomslag.
Andre:
Annbjørg Fadnes Kyrkjebø, rekneskapsførar; Thomas Kristianssen, UngVest.
Før det formelle årsmøtet tok til, ynskja leiar Øystein Rambjørg velkommen, og introduserte Thomas Kristianssen, dagleg leiar for UngVest, som hadde ein presentasjon av organisasjonen.
Sakliste:
1. Opning/konstituering
Innkalling vart godkjent utan merknadar. Sakliste vart godkjent utan endringar.
Årsmøte valte følgjande:
Ordstyrar – Øystein Rambjørg
Skrivar – Irene Bjørke
Teljekorps – Hanne Yndestad Aadland
Protokollunderskrivarar – Torgrim Ljones og Ida Haugen Skulstad Årsmøtet var einige om å opprette ei redaksjonsnemnd ved behov.
Øystein gjekk gjennom forretningsorden, og den vart godkjent. Det var ingen fullmakter å godkjenna.


 
2. Årsmeldingar
Årsmeldingane vart lest opp i plenum.
Endring:

Det vart lagt til at Hilde Jordahl deltok på sommarleiren til NU under ”Representasjon”.
Det vart påført lokallagstilhøyre for styret i bunadsnemnda.
”Tillitsmannsmøte: Hanne og Oddrun” under bunadsnemnda vert strøke.
Det vart lagt til at Hanne Yndestad Aadland har sete som representant for HU i styret
for studieforbundet Kultur og tradisjon.

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsmeldinga med små endringar for HU og Hardangerjol for 2017.
Vedtaket var samrøystes vedteke.
 
3. Rekneskap 2017
Rekneskapen og revisjonsmeldingane vart lese opp i plenum. Styret er ikkje einig i revisor si melding om at det ikkje vart halde årsmøte i 2017. Årsmøte vart halde 12. mars 2017 og alle saker vart handsama og vedteke med unntak av val: Valet vart ikkje fullført i løpet av året, men dei naudsynte verva vart valte på årsmøtet.
Årsmøtet gjev styret fullmakt til å attføra midlane etter Folkedansgilda i samsvar med vedtektene til Folkedansgilda.
Vedtak:

Årsmøtet godkjenner rekneskapen for Hordaland Ungdomslag 2017 og tek revisjonsmeldinga til vitande med dei kommentarar som kom fram under handsaminga.
Årsmøtet godkjenner rekneskapen for Hardangerjol 2016 og tek revisjonsmeldinga til vitande.

4. Omlegging av organisasjonsstruktur i HU
Det kom til uttrykk at ein ikkje synes at lovendringsforslaget har vore godt nok kommunisert og tilstrekkeleg sendt ut til lokallaga for handsaming i forkant av årsmøtet.
I drøftinga vart det vart stilt spørsmål om HU si tid kanskje er forbi, og om det er behov for å halda fram med HU. Det kom òg til uttrykk at ein framleis har bruk for HU bl.a. til å arrangera Fylkesstemna for born, representera organisasjonen sine interesser i diverse styrer, og for å sikre driftsmidlar frå fylket som kan kome lokallaga til gode.
Vedtak:

Årsmøtet vedtek å endre §5.2, §5.9, §6.1 og §6.2 i Lov for Hordaland ungdomslag.
Årsmøtet vedtek å endre punkt 1 og 3 i føresegner for styret, samt å endre føresegner for nemndene.
Årsmøtet pålegg styret å jobba med forenkling av lov og styringsføresegner i det komande året.

Alle vedtaka var samrøystes vedteke av årsmøtet, inkludert endring av Lov for Hordaland ungdomslag.
 
5. Arbeidsprogram
Arbeidsprogrammet vart lese opp i plenum.
Vedtak:
Årsmøtet vedtek arbeidsprogram for Hordaland Ungdomslag 2018.
 
6. Medlemspengar 2020 Vedtak:
Medlemspengar for 2020 vert sett til kr 80 for vaksne og kr 50 for born og ungdom.
 
7. Budsjett 2018
Vedtak:
Årsmøtet vedtek budsjett for Hordaland Ungdomslag 2018.
 
8. Fråsegner
Ingen fråsegner vart fremja.
 
9. Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker frå lokallaga.
 
10. Val
Leiar:
Øystein Rambjørg, Strilaringen (1 år)
Styremedlemmar:
Oddrun E. Larsen, Strilaringen (1 år)
Hilde Jordahl, Åsane ungdomslag (1 år)
Irene Bjørke, Bergen ungdomslag Ervingen (1 år) Lisbeth T. Liland, Fana ungdomslag (1 år)


Varamedlemmar:
Malin Jørgenvik, Lindås ungdomslag (1 år)
Vakant
Barne- og ungdomsnemnda:
Leiar, vakant
Maria Margreta Nordås, Bergen ungdomslag Ervingen (1 år)
Ida Haugen Skulstad, Nordbygda ungdomslag (2 år)
Vara: Malin Jørgenvik, Lindås ungdomslag (1 år)
Skriftstyret for Hardangerjol:
Hans Edv. R. Olsen, leiar (1 år)
Anne-Marie Øydvin, Ulvik ungdomslag, medlem (2 år)
Sverre Kleivkås, Lofthus, medlem (2 år)
Medlem, vakant
Medlem, vakant
Varamedlem, vakant
Ettersynsfolk:
Halvor Røyset, revisor (2 år)
Medlem, vakant (2 år)
Valnemnd
Leiar, vakant (1 år)
Medlem, vakant (2 år)
Medlem, vakant (2 år)
Vedtak:

Årsmøtet gjev styret fullmakt til å utnemne utsendingar til landsmøtet i NU.
Årsmøtet gjev styret fullmakt til å finne ny representant for HU i styret til studieforbundet Kultur og tradisjon.
Årsmøtet gjev styret fullmakt til å supplera dei ledige tillitsverva i organisasjonen.

 
Åsane, 18.03.2018 
Vel møtt til Fylkesstemna for born 15. – 17. juni 2018 Hordaland ungdomslag skipar til fylkesstemna for born helga 15. – 17. juni 2018. Me vil med dette invitera alle lag til ei fin helg på Dyrkolbotn leirskule/fjellstove i Lindås kommune.
Fylkesstemnet er for dei som dansar, driv med teater, spelar eit instrument eller held på med anna aktivitet. På stemna vert det ulike aktivitetar, dans, disco, uteaktivitetar, kiosk, underhaldning, ballspel, leik og moro. Håpar du og ditt lag vil koma til oss denne helga!
Invitasjon med stemneprogram, aktivitetar og påmeldingsskjema til stemna er sendt ut til lokallaga. Me har sett påmeldingsfrist til stemna den 30. april 2018. Faktura vert tilsend etter dette. Vil de vita meir om stemna ta kontakt.
Stemneavgift:
Avgifta er kr 1150,- for born som er medlem i NU og kr 1250,- for dei som ikkje er medlem (avgifta er inkl. stemneskjorte). Leiarane / føresette som er med skal betale same avgifta som borna. Husk å ta med sengesett (laken, putevar og dynetrekk) (kan ev. leigast for kr. 60,- for heile helga).
Samdans- / spelprogram:
Me har laga eit felles program som vert vist ein gong i løpet av stemna.Songdansar:
Musikkdansar:


Ikodnet stod på vollen og slo
Klappdans


Eg veit ei lita jente
Barnereinlender


Ro fjorden
Tretur frå Bjerkreim


Små sporven
Ril frå Dønna


Kråkevise frå Vesterålen
Snuspolka


Sulle rulle gulldokka mi
BamsefarFramsyning, utstilling, konsert
Dei som driv med teater, foto, kunst, dans, musikk eller andre aktiviteter er velkommen til å vise dette i løpet av helga. Me håpar mange vil bidra slik at stemna vert mest mogleg mangfaldig!
Vel møtt, alle saman!
Aktivitetar på fylkesstemna for born 2018
Program fylkesstemna 2018
Påmeldingsskjema born
Leiarpåmelding
 
Årsmøte 2018 Hordaland UL sitt årsmøte vert sundag den 18. mars 2018, kl. 1200 i Åsatun i Åsane, like ved Gullgruven.
Her finn du årsmøtepapira:
Sakspapir til HU-årsmøtet mars_2018
Framlegg om endring av organisasjonsstruktur og føresegner
Vinterleir for ungdom Ungdomsringen i Bergen ungdomslag Ervingen og Mjeldalen Ungdomslag inviterer alle danse- og eller teaterglade ungdomar til ei samling; for å bli kjende, dansa folkedans og spela teater. I løpet av helga vil deltakarane delta på anten dansekurs elle teaterkurs, spela spel, sova lite, ha det veldig kjekt! Kom åleine eller saman med ein ven! Ingen krav til nivå.
Tid: 16.–18. februar, fredag kl.19.00 – sundag kl. 14.00
Stad: Hauge skule, 5281 Valestrandsfossen
Pris: kr. 250 (medlem) / 300
Alder: 10 år+. Deltakarane vert delt i grupper, etter alder og kurs
Instruktør dans: Lars Fivelstad Smaaberg
Instruktør teater: Wilhelm Støylen
Påmelding innan 10. februar til lagskontoret tlf. 55317446, e-post: kontoret@bergen.ungdomslag.no
 
Gratulerar til vinnarane av årets folkemusikk- og folkedansstipend Det er andre året at Hordaland fylkeskommune sitt stipend for folkemusikk og folkedans vert utdelt. Det vart utdelt eitt hovudstipend, og to mindre stipend på kr. 25.000,-
Hovudstipendet på kr. 50.000,- vart tildelt kvedaren Berit Opheim frå Voss. Juryen seier følgjande om tildelinga:
«Berit Opheim frå Voss er ein av landets aller fremste vokalistar, folkesongarar og tradisjonsberarar. Ho har vunne Landskappleiken 4 gonger og har blant anna sunge med Oslo Kammerkor, Det norske solistkor, KORK, Nils Økland, Sigbjørn Apeland, Rolf Lislevand med fleire.
Attåt å vera ein særs aktiv og ettertrakta utøvar så finn Berit tid til undervisning, og ho ser på det å vidareføra kunnskap til nye generasjonar som særs viktig. Ho har undervist på Ole Bull Akademiet sidan 1989, starta barnekvedargruppe på Voss som ho leia i 11 år og har hatt særs mange kurs, seminar, workshops og mykje privatundervisning.
Berit ynskjer å bruka stipendet til å jobba med ei innspeling av folketonar frå Voss. Folketonane er viktige å dokumentera, samt å gjera dei meir tilgjengelege. Dette er flott musikk som Berit ynskjer å dela med flest mogeleg. Songane har Berit tileigna seg gjennom å læra dei frå eldre folkesongarar, lytta til arkivopptak og jobba med notenedskrifter. Ho har jobba med materialet i snart 30 år og brukt dei på konsertar og i undervisning.»
 
Folkedansaren Silja Solvang (f. 1990) fekk eit av stipenda på 25.000,-. Om ho seier juryen:
«Silja Solvang frå Osterøy er ein aktiv dansar og instruktør for born og unge. Ho har teke instruktørkurs i folkedans via Noregs Ungdomslag, gått folkedanslinje på Manger Folkehøgskule og jobbar no aktivt som mellom anna koreograf.
Ho ynskjer å bruka stipendet til å setje seg inn i tradisjonen for halling (både par og laus) i Hordaland. Sidan ho var barn har vore veldig oppteken av hallingdansen, men ho har merka at ho har plukke opp mykje frå austlandet gjennom kurs og film. No vil ho sjå om ho kan finna det som er spesielt for hallingdansen i Hordaland. Samstundes vil ho fordjupa seg i parhalling og sjå om ho kan finna spanande turar og element i dansen. Seinare vil ho bruka det ho finn til å undervise born og unge, og ho tenkjer at det er viktig å vera bevisst sin eigen tradisjon når ein vidareformidlar folkedans. Sidan det er få som dansar halling i Bergensområdet, då spesielt laus, er dette noko som det er viktig å setje fokus på.»
 
Hardingfelespelaren Maria Skjeldrum Toppe (f. 1992) fekk òg eit stipend på 25.000,-:
«Maria Skjeldrum Toppe frå Bergen er musikkterapeut i Bergen Kulturskule og Barnas Fysioterapisenter, og driv samstundes med aktiv verksemd som instruktør, utøvar og rekrutteringsarbeidar til folkemusikken. Ho har utdanninga si frå Griegakademiet og har teke instruktørkurs i Norges Ungdomslag, gått Master Class Hardanger med Knut Hamre som hovudlærar i 3 år og har teke etterutdanning innan dans, bevegelse og helse.
Ho ynskjer å bruka stipendet til å dokumentera den musikalske arva etter Finn Vabø. Finn Vabø er ein sentral tradisjonsberar for folkemusikken i Bergensområdet. Han er no ein eldre mann midt i 80-åra, og vert på mange måtar bindeleddet mellom eldre og nyare tid for folkemusikken i området. Bergen, som handelssentrum der mange spelemenn reiste til og frå, er eit tradisjonsområde det kan vera vanskeleg å få oversikt over. Kunnskapen som Finn sit inne med, om både slåttar, spelemenn, historie og tradisjon utover 1900-talet, vil vera særs nyttig for ettertida.
Maria ynskjer å tileigna seg slåttemateriale, diskutera stil og uttrykk – samt å intervjua han om folkemusikken, spelemennene og tradisjonen i Bergensområdet før hennar tid. Eit særs viktig dokumentasjonsarbeid.»
Hordaland ungdomslag vil gratulera alle tre vinnarane, og ynskjer lukke til med prosjekta!
 
Foto: Knut Utler/Osafestivalen.no
Juryen si grunngjeving er henta frå Osafestivalen.no
Søk folkemusikk- og folkedansstipend 2017! Søknadsfristen for Hordaland Fylkeskommune sine folkemusikk – og folkedansstipend i 2017 er 1. juni.
Satsinga skal oppmuntra til kunstnarleg utvikling og å styrke og sikre arbeid med immateriell kulturarv. Stipenda vart delte ut for fyrste gong under Osafestivalen i 2016. Då fekk Alexander Aga Røynstrand hovudstipendet på 50 000 kroner og Kristoffer Kleiveland og Borghild Marie Opdahl stipenda på 25 000 (for utøvarar under 30 år). Her kan du lesa meir om fjorårets prisvinnarar.
Rådet for hardingfela.no innstiller søkjarane på grunnlag av ei skjønnsmessig vurdering av aktivitet og kvalitet. Deretter skal innstillingane opp i fylkesutvalet for kultur, idrett og regional utvikling. Utdelinga vert lagt til Osafestivalen på Voss 27.-29.oktober. I fjor var det 18 søknadar, og Hordaland Fylkeskommune vonar på mange gode søknadar frå heile fylket i 2017.
Søknadsskjema og meir om stipenda finn du her.
Minneord etter Brit Mary Heggeli Like over nyåret fekk styret og nemnder i Hordaland ungdomslag (HU) den triste meldinga om styreleiar Brit Mary Heggeli sin bortgang den 1. januar 2017. Dette etter at ho tapte kampen mot kreftsjukdomen som vart oppdaga hausten 2015.
Det er med vemod eg tenkjer attende på hausten 2007 og tida fram mot årsmøtet i HU vinteren 2008. Eg var medlem i valnemnda til HU, og saman med dei andre i nemnda arbeida me iherdig med å finne tillitsvalde til HU sine mange nemnder og utval. Den største utfordringa den gong som no var å finna nokon som var viljuge til å ta på seg leiarvervet i HU.
Eg og dei andre i nemnda ringte rundt til leiarar og andre tillitsfolk i dei mange ungdomslaga me har i Hordaland. Eg kjende den gong lite til HU og dei lokallaga som var medlemar av HU og Noregs ungdomslag (NU). Me leita opp aktuelle ungdomslag og tillitsvalde i dei for å spørje etter aktuelle kandidatar. Hjå Tørvikbygd UL fekk eg namnet til Brit Mary Heggeli, og etter å ha snakka litt med henne takka ho ja til leiarvervet.
Lite visste eg da at Tørvikbygd UL ikkje lenger var medlem av HU og NU, men dette løyste me etter årsmøtet med
eit medlemskap i Innstranda UL like i nærleiken av Tørvikbygd. Seinare vart ho medlem av Strandebarm UL.
Foto: Andreas Løken / Noregs Ungdomslag
Eg var sjølv medlem av HU sitt arbeidsutval (AU) dei første åra Brit var leiar, og vart etter kvart godt kjend med henne. Ho var ein engasjerande leiar som klarte å engasjere folk. Ho hadde og ein stå-på-vilje ein i dag skal leite lenge etter for å finne. Ho hadde ofte ein kjapp replikk på lur, og ho var opptatt av og særs stolt over alt ungdomslaga i HU fekk til av aktivitetar.
Me hadde sjølvsagt mange gode diskusjonar den tida eg sat i styret. Me var ikkje alltid samde, men me fann som oftast ei god løysing på sakene me drøfta og elles arbeida med, og gjekk frå møta som vener.
Brit var og særs aktiv og deltok på alle dei møta ho hadde høve til å delta på for å representere HU. Det vart i den samanheng mange reiser for henne land og strand rundt om i fylket og elles i landet på NU sine landsmøte og leiarsamlingar. Dette engasjementet står det stor respekt av.
Eg minnast siste gong eg snakka med Brit. Det var den 28. november 2016. Det var kalla inn til styremøte i HU denne kvelden, og eg hadde og fått innkalling sjølv om eg berre var medlem av leiknemnda. Eg kunne diverre ikkje delta, og ringte difor til henne for å fortelja dette. Ho kunne heller ikkje delta grunna sjukdomen. Ho hadde knapt stemme grunna ein operasjon ho nyleg hadde hatt i halsen, men ho snakka likevel med meg ei stund.
Ho fortalde meg at ho ikkje hadde så gode prognosar for framtida lenger, men eg oppmuntra henne så godt eg kunne. Eg sa mellom anna til henne at eg i det minste håpte ho fekk leve til over nyttår. Det fekk ho med minst mogleg margin!
Eg håpar ho fekk ei riktig så fin julefeiring saman med sine næraste, og at nyårsaftan vart ei like så fin markering for henne før ho sovna stille inn 1. nyttårsdag.
På vegne av Hordaland ungdomslag og Hordaland Barne- og Ungdomsråd (HBUR) vil eg med dette takke Brit Mary Heggeli for alt det gode arbeidet ho har lagt ned for HU og elles for barn og unge i Hordaland.
 
Øystein Rambjørg
Fungerande leiar HU og avtroppande styreleiar HBUR
Seminar for instruktørar innan folkemusikk og folkedans 24.-25. mars skipar hardingfela.no i samarbeid med Hordaland Folkemusikklag og Hordaland Ungdomslag til seminar for kulturskulelærarar, instruktørar og andre som er interesserte i folkemusikk og folkedans.


Seminaret er meint som fagleg påfyll, inspirasjon og ikkje minst ein møtestad for instruktørane for debatt og erfaringsutveksling.
Fredags kveld vert ein meir generell del om rekrutteringsarbeid før me tek eit meir djupdykk i undervisninga på laurdagen. Det er råd å berre vera med fredags kveld dersom det er nokon som ynskjer det (t.d. leiarar i lokallag og andre).
Tid: Fredag 24.-mars kl. 1700 – Laurdag 25.mars kl. 1600
Stad: Ole Bull Akademiet på Voss
Deltakaravgift kr. 500.
Deltakaravgift kun fredag kr. 200
Pris på overnatting på Ole Bull Akademiet inkl. frukost: kr. 490
Pris på middag på fredagen og lunsj laurdagen kjem.
Påmelding innan 10.mars til rannveig@olebull.no Tlf.nr. 47291012
Innleiarar:
Linda Skjerping (toradar): Linda bygd opp eit unikt toradarmiljø på Osterøy gjennom 25 år, og har motteke mange prisar for sitt arbeid med dei unge toradarspelarane på Osterøy. Utøvarane har ikkje berre vore mange opp igjennom åra, dei er også særs gode og syner godt att på resultatlister i nasjonale meisterskap og nokre har også valgt toradaren som leveveg. Linda er kulturskulelærar med anna jobb attåt, men har likevel hatt tid til å gjera Osterøy til ein toradarkommune. Kva er Linda sin metode?
Unni Boksasp (song): Unni er nordmøringen som flytta til Tinn i Telemark. Attåt å vera ein ettertrakta profesjonell utøvar og mykje på turné så er ho særs aktiv i lokalmiljøet og har mellom anna 39 kvedarelevar og danseopplæring for 50 ungdom saman med Torbjørn Rua Dokken. Tinn Spelemannslag vart i 2016 kåra til årets lokallag i FolkOrg for mellom anna sitt arbeid med å få opp rekrutteringa. For knapt ti år sidan så var det nesten ingen som dreiv med folkemusikk og folkedans i Tinn. No har dei ei gruppe på 70 aktive ungdomar innan dans, spel og song. Samarbeid kulturskule, spelemannslag og lokalmiljø er stikkord her. Korleis jobbar Unni og korleis jobbar dei i Tinn Spelemannslag tru?
Elna Føleide Selle (hardingfele): Bergen Juniorspelemannslag imponerte i haust i Den Norske Opera i Oslo som vinnarar av lagspel junior under Landskappleiken 2016. Elna Selle er leiar for laget og har vore ansatt som lærar på hardingfele (og fiolin) i Bergen Kulturskole sidan 1997. Elna kan gje eit interssant innblikk i korleis ho nyttar Suzukimetodikk i undervisninga og korleis ho gjennom systematisk jobbing har gjort Bergen til eit av dei mest aktive hardingfelemiljøa for barn og ungdom i Noreg.
Stian Roland (Dans): Dansaren og kvedaren frå Øystre Slidre i Valdres har blant anna vore dagleg leiar for Strunkeveko (eit av landets største sommarkurs i folkemusikk og folkedans for born og unge) i fleire år. Han har jobba med prosjektet Bygda dansar i Oppland, vore koreograf i same prosjektet i Telemark fylke, og involvert i prosjektet i Akershus. Allsidige Stian har bygd opp halling/ folkedanstilbod i kulturskulen og drive med musikkbarnehage med lokal song og dansetradisjon. Han har undervist på utøvarstudiet i tradisjonsdans ved NTNU, og han er no instituttleiar ved Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk på Rauland (Høgskulen i Søraust-Norge).
Dei vil fortelje om si verksemd som instruktørar med stikkord som: Kva er det som gjer at ein lukkast? Kvar hentar ein inspirasjon både til seg sjølv og til elevar/spelemannslaga? Kva er målet med opplæringa, og kva lærer me bort? Gode tips, triks og råd!
Program:
Fredag 24.mars
1700-1730: Unni Boksasp: Om sitt arbeid med kvedarane i Tinn og generelt arbeid i Tinn Spelemannslag.
1730-1800: Linda Skjerping: Suksessfaktorar i toradarmiljøet på Osterøy
1800-1815: Pause
1815-1845: Stian Roland
1845-1915: Elna Føleide Selle: Om opplegget kring Bergen Juniorspelemannslag og aspirantane
1915-2000: Spørsmål til innleiarane og debatt
2000: Middag
Sosialt samvær og jamming resten av kvelden
Laurdag 25.mars
0900-1000: Frukost
1000-1100: Elna Føleide Selle – føredrag for alle songarar/instrumentalistar.  Opplegg for den individuelle undervisninga. Suzukimetoden og instrumentalopplæring (kring 30 min innleiing og kring 30 min. spørsmål og diskusjon)
1000-1100: Stian Roland – danseverkstaden startar
1100-1115: Felles pause
1115-1200. Delt inn i grupper song, toradar/trekkspel, fele og dans
1200-1300: Lunsj
1300-1345: Delt inn i grupper song, toradar/trekkspel, fele og dans
1345-1400: Pause
1400-1530: Plenumsdebatt og erfaringsutveksling. Tema vert satt ut frå ynskje frå seminardeltakarane og kva som har dukka opp i dei ulike gruppene.
(Mogelegheiter for endringar før seminaret)

 
Tekst og bilete henta frå Hardingfela.no
Fylkesstemna for born 2017! Vel møtt til Fylkesstemna for born 9.-11. juni 2017 
Bergen ungdomslag Ervingen, saman med Hordaland Ungdomslag skipar til fylkesstemna for born helga 9.-11. juni 2017. Me vil med dette invitera alle lag i Hordaland til ei fin helg i Bergen.
Fylkesstemnet er for dei som dansar, driv med teater, spelar eit instrument, eller held på med anna aktivitet. På stemna vert det ulike aktivitetar, dans, disco, uteaktivitetar, kiosk, underhaldning, ballspel, overnatting på sovesal/klasserom, leik og moro. Håpar du og ditt lag vil koma til oss denne helga.
Stemneprogram, aktivitetar og påmeldingsskjema til stemna vert send ut over nyttår. Me har sett påmeldings- og betalingsfrist til stemna den 28. april 2017.
Vil de vita meir om stemnet ta kontakt.
Stemneavgift: 
Avgifta er kr 800,- for born som er medlem i NU og kr 900,- for dei som ikkje er medlem. Leiarane / føresette som er med skal betale same avgifta som borna.
Samdans- / spelprogram: 
Me har laga eit felles program som vert vist ein gong i løpet av stemna. Det vert ei samling for instruktørar i dans og spel, laurdag 28. januar kl. 15-17 i Gimle, Kong Oscarsgate 15.
Påmeldingsfrist 13. januar, til kontoret@bergen.ungdomslag.no
1. Herr Smett på ring og to og to (etter alder / nivå) (polkatakt)
2. 1-2-3- polka på ring (polkatakt)
3. Trekrossedans frå Nordhordland (springartakt)
4. Sekskrossedans frå Melvær (reinlendartakt)
5. Tauskjerringvisa
6. Her e me grannar
7. Pisi og fuglen
8. Såg du noko til kjerringa mi?
Framsyning, utstilling, konsert osb 
Dei som driv med teater, foto, kunst, dans, musikk eller andre aktiviteter er velkommen til å vise dette i løpet av helga. Me håpar mange vil bidra slik at stemna vert mest mogleg mangfaldig!
Helsing
Bergen ungdomslag Ervingen